Нашите дарителски сметки са:

Bank transfer:

BGN:BG49ESPY40040099522038, BIC: ESPYBGS1 BGN:BG58STSA93000010557205, BIC: STSABGSF